Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi põhikiri

I. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts (lühend EAIS, siin edaspidi: selts) on iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia ja isefinantseerimise põhimõtetel.

1.2. Seltsi eesmärk on ajaloolise Ingerimaa ja selle rahvarühmade uurimise koordineerimine, uurimistulemuste populariseerimine ning akadeemilise suhtluse arendamine.

1.3. Oma eesmärgi saavutamiseks selts

a) korraldab seminare, konverentse ja koolitusi;
b) annab välja publikatsioone;
c) koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid;
d) määrab ja vahendab toetusi ja stipendiume;
e) teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eestis kui naabermaades Soomes, Rootsis ja Venemaal;
f) arendab muid tegevusi, mis aitavad kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele.

1.4. Seltsi juhatuse asukohaks on: Eesti Vabariik, Tartu, Veski tn 35.

1.5. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

1.6. Selts on asutatud 27.11.2015.

 

II. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeskonna moodustavad tegev-, üliõpilas-, toetaja- ja auliikmed. Vastavalt liikmestaatusele määrab üldkoosolek liikmemaksu suuruse või sellest vabastuse.

2.2. Seltsi tegev- ja üliõpilasliikmeks vastuvõtmist võib taotleda seltsi juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel iga isik, kelle tegevus või harrastus on seotud ajaloolise Ingerimaa uurimisega. Auliikmeks kutsutakse isikud, kel on erilisi teeneid seltsi eesmärkide saavutamisel. Toetajaliikmeks kutsutakse isikud, kes on teinud seltsile märkimisväärse rahalise annetuse (vähemalt 100 liikmemaksu ulatuses).

2.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus. Seltsi asutajad saavad EAIS-i liikmeteks.

2.4. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille alusel juhatus kustutab väljaastunu liikmete nimekirjast.

2.5. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei ole kolme aasta jooksul mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu.

2.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Seltsi liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

 

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
b) olla valitud seltsi juhatuse ja revisjonitoimkonna liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta.

3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhatuse otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu (auliikmed ja toetajaliikmed on liikmemaksust vabastatud);
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi.

 

IV. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete valimine;
d) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
e) seltsi rekvisiitide ja logo kinnitamine.

4.3. Üldkoosolek:
a) kinnitab seltsi eelarve ja selle täitmise aruande;
b) määrab liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra;
c) määrab juhatuse liikmete arvu, valib juhatuse liikmed ja kolmeliikmelise revisjonitoimkonna kolmeks aastaks;
d) teeb vajaduse korral muudatusi seltsi põhikirjas;
e) otsustab seltsile kuuluvate kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ning asjaõigusega koormamise;
f) määrab seltsi sümboolika ja selle kasutamise korra;
g) otsustab küsimusi, mis väljuvad seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest.

4.4. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord aastas aastaaruande ja revisjonitoimkonna arvamuse kinnitamiseks.

4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab seltsi juhatus igale seltsi liikmele vähemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole seltsi liikmetest. Üldkoosolekul saab hääleõigust volitada ainult oma seltsi liikmetele.

4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

4.8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

 

V. Juhatus

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni viis liiget. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe.

5.2. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Kui hääled jagunevad pooleks, otsustab juhatuse esimehe hääl.

 

VI. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Seltsi likvideerimisel läheb seltsi vara sarnase eesmärgiga MTÜ või akadeemilise institutsiooni valdusse.

 

Vastu võetud seltsi asutamiskoosolekul 27.11.2015.